A través deste sitio web non se solicitan datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros.

A FANPA non utiliza cookies para recoller información dos usuarios, nin rexistra as direccións IP de acceso.

O portal do que é titular a FANPA de Ferrol e Comarca contén enlaces a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á da FANPA. Con carácter xeral, si navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración da súa navegador. Os datos de carácter persoal que se solicitaran directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade da Federación de Ampas de Ferrol e Comarca “Concepción Arenal”.

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se derivaran da finalidade, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obrigación legal.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre o tratamento que dos seus datos leva a cabo a FANPA.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas únicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante a Federación de Ampas de Ferrol e Comarca “Concepción Arenal” mediante o envío dun correo electrónico a info@fanpaferrolterra.com