Benvidos á Fanpa!

A FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS DE FERROL E COMARCA “CONCEPCIÓN ARENAL”, con N.I.F: G-15.543.242 e N° 1995-58-2ª, nace ao amparo do establecido no artigo 22.1 da Constitución Española, pola Lei Orgánica 10/2002 de Calidade da Educación; da Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, do R.D. 1533/1986 polo que se regulan as Asociacións de Nais e Pais de Alumnos/as e demais Lexislación existente en materia educativa e de asociacións que lle sexa aplicable dentro do marco da Constitución Española e do resto do ordenamento xurídico.

Últimas Novas!

A nosa filosofía!

“A unión das Asociacións favorece que nais e pais, como representantes dos intereses dos escolares, teñan unha representatividade real e unha voz que sexa escoitada en institucións locais e oficiais, ademais de permitir que sexan parte implicada á hora de tomar decisións relativas á educación e o benestar dos seus fillos/as”.